‫شہید عرفانی کی یاد میں‬ اشعار

شاعر: قیصر حسین طوری
17-12-2015

تل به تازه وی ده آغا صیب په مزار نے ګلان څه په واریګی عاشقانو سترګو اوښکو باران
ظالم به ویلا څه نامه به ده آغا وراکه شی وراکه خو نشوا نن ده زیاتیګی هغه څومره یاران

شهید زنده وی شهید کله مړکیدلې نشی
په دی خبرے نے ګواه دے زمونږ ښکلﺊ قرآن

مسلمانان ده یو بل غم نےخوشحالی نه کوی بیا زنے خلقو ویلے وکړلو عیدونه زه یم دی ته حیران
آغا مه نه وی زه په کرمی خوشحالی څه کوم زه دینه پسته ګرزاوم به همیش څیری ګریوان

Leave a Reply

www.000webhost.com